سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹

معرفی پرسنل

 • دکتر علیرضا یگانه مهرآبادی

  مدیرعامل

  شماره تماس : ۰۷۱-۳۶۴۸۷۷۴۷

  آدرس ایمیل : alirezayeganeh57@gmail.com

 • منصورصفا

  عضوهیئت مدیره

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • احمدمسعودی

  عضوهیئت مدیره

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • محمد شفیعی

  مدیرداخلی

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • مسیح سعیدی منش

  بازرس

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • حمیدرضایگانه مهرآبادی

  بازرس وناظرویژه شعب

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • بهروز فرقدین

  مسئول دفتر صدرا

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • رضا احسانی نژاد

  مسئول دفتر امیرکبیر

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سعید حبیبی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • حمیدرضایاسمی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سید سروش موسوی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم افسانه سعیدی منش

  مسئول واحد اسنادپزشکی

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم نام آور

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • جواد شبانی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • فاطمه السادات رشیدی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • محمدهادی موقری

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • مهرزادرحیمی شهرکی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • علی سعیدی منش

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم مانداناسعیدی منش

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • علی شفیعی

  IT

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • رضاکوهی شوریجه

  مامور ابلاغ

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • رضا آبسیه

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم صفا

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم پایون

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم گوهریان فر

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم مرادی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم اسدی نیا

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • خلیل ابراهیمی

  کارپرداز

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سرکارخانم فرهمند

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • مهران سالاری

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • اسماعیل شبانی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • افسانه صفا

  کارمند اداری

  شماره تماس : ..

  آدرس ایمیل : .

 • حسین رستگاری

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • مریم مسعودی

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .

 • سیده مرضیه حقیقت

  کارمند اداری

  شماره تماس : .

  آدرس ایمیل : .