پنج شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

بیمه خویش فرمایان -بیمه حرف ومشاغل آزاد (شرایط ومدارک ونحوه ثبت نام)​

صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد در این‌ آئین‌نامه‌ بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزادبه‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ انجام‌ حرفه‌ و شغل‌ مورد نظر با داشتن‌ کارگر (کارفرما) یا خود به‌ تنهایی‌ (خویش‌فرما) به‌ استناد مجوز اشتغال‌ صادره‌ از سوی‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ یا به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (که‌ منبعد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در این‌ آئین‌نامه‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) به‌ کار اشتغال‌ داشته‌ و مشمول‌ مقررات‌ حمایتی‌ خاص‌ (مشابه‌ موارد موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌) نباشند     

 

مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر می‌توانند به‌ ترتیب‌ زیر از حمایتهای‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه‌ ٥٤ و تغییرات‌ بعدی‌آن‌ برخوردار گردند.

  1.   بیمه‌ بازنشستگی‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١٢ درصد.‌
  2.   بیمه‌ بازنشستگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١٤ درصد.‌
  3.   بیمه‌ بازنشستگی‌ و از کارافتادگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١٨ درصد                                                                                    ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

  • متقاضیانی که تاکنون دارای سابقه بیمه نمیباشند (زنان ومردان)بایستی یکی از انواع بیمه مشاغل آزاد را انتخاب نمایند.
  • حداکثر سن برای زنان 50سال تمام ومردان 50سال تمام میباشد.ودر صورتی که سن انان بالاتر از حداکثر سن مورد پذیرش باشد بایستی به ازای هر سال مازاد سنی دوسال سابقه پرداخت داشته باشد طور مثال اگر مردی 52سال سن دارد ومتقاضی بیمه مشاغل آزاد میباشد بایستی 4سال سابقه بیمه قبلی موورد قبول سازمان داشته باشد.