سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد در یک نگاه

  • تعداد بازدید : ۵۴۳۲۳

بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ میباشد که نرخ حق بیمه 27 درصد میباشد و شامل از کارفتادگی (در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)،بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط)میباشد

 در صورتی که نرخ حق بیمه جهت استفاده ازامتیازات مقرر برای صاحبان حرف .و مشاغل آذاد به شرح ذیل است:

بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12درصد بدین معنی تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته گردد مستمری دریافت میکند و با مرگ وی  مستمری به بازماندگان تعلق نمیگیرد(توصیه نمیگردد)

بیمه بازنشستگی وفوت با نرخ حق بیمه 14درصد  که علاوه بربازنشستگی در صورتی  که بیمه شده قبل و بعد از بازنشستگی فوت نمایدبه بازماندگان واجد شرایط مستمری  پرداخت میگردد.

و نوع سوم که کامل ترین نرخ حق بیمه مشاغل آزاد میباشد ،نرخ 18 درصد بوده که علاوه بر اینکه  تعهدات بلند مدت مشابه بیمه اختیاری میباشد دارای از کار افتادگی کلی حادثه ناشی از کار نیز میباشد.


 بیمه اختیاری سرانه درمان ندارد ،ودرمان اجباری میباشد در صورتی که انتخاب در مان در هر سه نوع نرخ بیمه مشاغل اختیاری بوده ودر صورت انتخاب در مان به ازائ هر دفترچه درمان مبلغی به نرخ های مذکور در هر ماه اضافه میگردد.

بطور مثال مبلغ حق بیمه براساس حداقلدستمزد جهت بیمه اختیاری در سال 95 در ماه سی روزه  ،ماهیانه معادل مبلغ 211163تومان میباشد .با هرتعداداعضای خانواده

در حالی که مبلغ حق بیمه مشاغل آزاد با نرخ 18 درصد براساس حداقل دستمزد سال 95(روزانه 27072تومان) ماه سی روزه ماهیانه معادل مبلغ146189تومان میباشدودرصورتی که بیمه شده دارای همسر و2فرزند باشد ،جمعا بایستی سرانه درمان چهار نفر راپرداخت نماید که مبلغ سرانه در مان در سال 95 به ازائ هر نفر 31000تومان میباشددر نتیجه مبلغ حق بیمه بیمه شده مشاغل ازاد فوق 124000تومان سرانه درما به اضاه146189تومان بابت اصل حق بیمه ،جمعا"270189تومان میباشد.


درمان بیمه مشاغل دارای فرانشیز بوده بدین معنی که در صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد بایستی مبلغی را بعنوان سهم بیمار پرداخت نمایند وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق نمیگیرد.

درحالی که دردرمان  بیمه اختیاری همانند سایر بیمه شدگان اجباری میباشد وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق میگیرد


در بیمه اختیاری شرط ورود از لحاظ حداکثرسن، برای زن و مرد یکسان میباشد(50سال) ودر صورت مازاد سن،نتقاضی به ازائ هرسال مازاد سن یک سال سابقه نیاز دارد

در بیمه مشاغل آزاد شرط ورود از لحاظ  حداکثرسن ،برای زنان 50 سال تمام و مردان 50سال تمام میباشد ومازاد سنی به ازائ هر سال ،دو سال سابقه بیمه نیاز دارد.

افرادی که دارای سابقه بوده ،اما دارای پروانه کسب میباشند نمیتوانند بیمه اختیاری گردند.

ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه اختیاری                                                                                                                                ورود به سامانه پیش ثبت نام مشاغل آزاد