چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد در یک نگاه

  • تعداد بازدید : ۵۵۹۲۳

بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ میباشد که نرخ حق بیمه 27 درصد میباشد و شامل از کارفتادگی (در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)،بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط)میباشد

 در صورتی که نرخ حق بیمه جهت استفاده ازامتیازات مقرر برای صاحبان حرف .و مشاغل آزاد به شرح ذیل است:

بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12درصد بدین معنی تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته گردد مستمری دریافت میکند و با مرگ وی  مستمری به بازماندگان تعلق نمیگیرد(توصیه نمیگردد)

بیمه بازنشستگی وفوت با نرخ حق بیمه 14درصد  که علاوه بربازنشستگی در صورتی  که بیمه شده قبل و بعد از بازنشستگی فوت نمایدبه بازماندگان واجد شرایط مستمری  پرداخت میگردد.

و نوع سوم که کامل ترین نرخ حق بیمه مشاغل آزاد میباشد ،نرخ 18 درصد بوده که علاوه بر اینکه  تعهدات بلند مدت مشابه بیمه اختیاری میباشد دارای از کار افتادگی کلی حادثه ناشی از کار نیز میباشد.


 بیمه اختیاری سرانه درمان ندارد ،ودرمان اجباری میباشد در صورتی که انتخاب در مان در هر سه نوع نرخ بیمه مشاغل اختیاری بوده ودر صورت انتخاب در مان به ازائ هر دفترچه درمان مبلغی به نرخ های مذکور در هر ماه اضافه میگردد.

بطور مثال مبلغ حق بیمه براساس حداقل دستمزد جهت بیمه اختیاری در سال 99 در ماه سی روزه  ،ماهیانه معادل مبلغ515815تومان میباشد .با هرتعداداعضای خانواده که این مبلغ در عدد ثابت 1/2 ضرب شده و مبلغ حق بیمه مشخص میشود.515815*1/2=618978

در حالی که مبلغ حق بیمه مشاغل آزاد با نرخ 18 درصد براساس حداقل دستمزد سال 99(روزانه 636809تومان) ماه سی روزه ماهیانه معادل مبلغ343876تومان میباشدودرصورتی که بیمه شده دارای همسر و2فرزند باشد ،جمعا بایستی سرانه درمان چهار نفر راپرداخت نماید که مبلغ سرانه در مان در سال 99 به ازائ هر نفر حدودا 56000تومان میباشددر نتیجه مبلغ حق بیمه ماهانه ، بیمه شده با سرانه درمان جمع خواهدشد.این مبالغ براساس حداقل دستمزد میباشد وبا انتخاب نوع شغل این مبلغ در ضریبی از قبیل 1/1-1/2-1/3 ضریب خواهد شد.بطور مثال اگر شغل متقاضی پزشک باشد حق بیمه متعلقه در 1/3ضرب خواهد شد343876*1/3=447038تومان خواهد بود.


درمان بیمه مشاغل دارای فرانشیز بوده بدین معنی که در صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد بایستی مبلغی را بعنوان سهم بیمار پرداخت نمایند وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق نمیگیرد.

درحالی که دردرمان  بیمه اختیاری همانند سایر بیمه شدگان اجباری میباشد وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق میگیرد


در بیمه اختیاری شرط ورود از لحاظ حداکثرسن، برای زن و مرد یکسان میباشد(50سال) ودر صورت مازاد سن،نتقاضی به ازائ هرسال مازاد سن یک سال سابقه نیاز دارد

در بیمه مشاغل آزاد شرط ورود از لحاظ  حداکثرسن ،برای زنان 50 سال تمام و مردان 50سال تمام میباشد ومازاد سنی به ازائ هر سال ،دو سال سابقه بیمه نیاز دارد.

افرادی که دارای سابقه بوده ،اما دارای پروانه کسب میباشند نمیتوانند بیمه اختیاری گردند.

ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه اختیاری                                                                                                                                ورود به سامانه پیش ثبت نام مشاغل آزاد