پنج شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

اسناد پزشکی

مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه پروتز مصرفی در بیمارستان

  1. اصل وکپی فاکتور پروتز ( فاکتور می بایست سربرگ دار ، دارای تاریخ ، شماره ، شماره ثبت ، مبلغ به عدد و به حروف ، مهر و امضاء شرکت ، آدرس و تلفن دقیق و نام بیمارکامل ،خوانا وبدون قلم خوردگی باشد)
  2. مهر و امضای پزشک معالج ،مهراتاق عمل -روی فاکتور خرید
  3. تایید کارشناس ناظر بیمارستان (کارشناس اسنادپزشکی تامین اجتماعی)روی فاکتور خرید
  4. اصل وکپی صورتحساب بیمارستان
  5. اصل وکپی ریزلوازم اتاق عمل
  6. اصل وکپی شرح عمل مربوط به پروتز درخواستی (Oper