سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹

قوانین و مقررات

  • منبع لینک قوانین و مقررات ،پایگاه اطلاع رسانی سازمان محترم تامین اجتماعی میباشد.
  • کتاب قانون تامین اجتماعی وآیین نامه های آن   دانلود 
  • بخشنامه ها  مشاهده 
  • آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور مصوب 26/12/1385     مشاهده
  • آیین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری(موضوع تبصره ماده 8قانون تامین اجتماعی مصوب 1385/06/26واصلاحی شورای عالی تامین اجتماعی   مشاهده
  • آیین نامه بیمه حرف و مشاغل آزاد(آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4قانون تامین اجتماعی مصوب 1366/07/29)  مشاهده
  • آیین نامه نمایندگی های رسمی (مصوب 1384/11/24 شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی   مشاهده
  • آیین نامه های بیمه ای مشاهده 
  • آیین نامه های درمانی مشاهده
  • تعویض غیر حضوری دفترچه درمان