چهار شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

دریافت شماره بیمه جهت ارسال لیست

  • تعداد بازدید : ۴۲۳۶

جهت ارسال لیست کارگران شاغل در کارگاه نیاز به نامنویسی شاغلین درکارگاه مربوطه را دارد درصورتی که کارگر قبلا فاقد شماره بیمه بوده بایستی جهت نامنویسی با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی ،پرسشنامه نامنویسی ممهور به هر کارفرما و یک قطعه عکس به کارگزاری شعبه مربوطه(شعبه ای که قرار است لیست از آنجا ارسال شود)مراجعه نمایند.حضور متقاضی نامنویسی الزامی میباشد.

درصورتی که کارگر قبلا دارای شماره بیمه بوده با در دست داشتن اصل مدارک هویتی و معرفی نامه از کارگاه مربوطه جهت نامنویسی مراجعه نماید.

****در اینجامنظور از اصطلاح کارگاه هرمکانی که کارگر در آنجا فعالیت دارد>مثل مدرسه - مطب -مغازه - شرکتهای پیمانکاری -کارخانه و ...

****دراینجامنظور از کارگر هر فردی که در کارگاه با هر سمتی مشغول بکار میباشد