سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹

غرامت دستمزد بارداری -کفن و دفن

  • تعداد بازدید : ۳۱۹۷

کمک هزینه بارداری زنان شاغل 

 هزینه کمک بارداری فقط به آن دسته از بیمه شدگان زنی پرداخت میگردد که دارای لیست کارکرد ماهانه باشندبه عبارتی درمحلی مشغول به کار ودارای کارفرما بوده وهمچنین لیست بیمه آنان توسط کارفرما ارسال گردد(زنان شاغل که خود بیمه شده اصلی میباشند).جهت انجام فرایندکار نیاز به حضور خود بیمه شده نمیباشدوشوهر یانماینده وی قادر به انجام این کارمیباشد.

مدارک وشرایط لازم :

1-اصل پرونده فنی بیمه شده بایستی در شعبه 4موجود باشد .درغیراینصورت به واحد نامنویسی شعبه جهت درخواست سوابق مراجعه نمایید.

2-اصل و5 برگ کپی از گواهی پزشک که در آن قید شده باشد :وفق قوانین ومقررات نیاز به 6ماه مرخصی زایمان وشیردهی را دارند

 

 

3-اصل وکپی صفحات  شناسنامه نوزاد-مادر-پدر (اسم نوزاد بایستی در شناسنامه پدر ومادر ثبت شده باشد)

4-افتتاح حساب نزد باک رفاه کارگران بنام بیمه شده اصلی (شخصی که زایمان نموده)

5-تکمیل فرم اعلام شماره حساب جهت واریز هزینه های کوتاه مدت که توسط بانک مهر میگردد( از کارگزاری تحویل گرفته میشود)

6-کپی دفترچه درمان بیمه شده

7-بعداز تحویل وثبت  مدارک ،برگه استعلام وضعیت را از متصدی کارگزاری جهت تایید کارفرما دریافت نمایید ودر تاریخ قید شده دربالای برگ،بعداز مهر ووامضاءکارفرما، تحویل کارگزاری نمایید واستعلام ماه جدید را جهت ماه بعد ، همان موقع تحویل بگیرید.

8-در صورتی که قبل از زایمان از استراحت استعلاجی استفاده نموده است گواهی استراحت بایستی ضمیمه گردد.

9-با اولین سند واریزی کمک هزینه بارداری توسط تامین اجتماعی ،دفترچه درمان قابل  تمدید وتعویض میگردد.در غیر اینصورت بایستی تااولین سند واریزی منتظربمانید.

10-در ماه آخر استراحت زایمان که جهت دریافت استعلام مراجعه میکنید از متصدی کارگزاری برگه معرفی به کار را درخواست کنید.

11-توجه داشته باشید بعد از تحویل استعلام وضعیت از کارگزاری ،جهت واریز حقوق بایستی آن را توسط کارفرما تایید نموده (مهر وامضا)و در تاریخ درج شده در بالای فرم آن را تحویل کارگزاری نمایید و استعلام جدید را در خواست کنید.بطور مثال اگر شما برگ استعلام وضعیت را در تاریخ 07/30تحویل دهید ،این استعلام جهت واریز حقوق شهریور ماه میباشد.

نکته : به خاطر داشته باشید در صورتی که در مرخصی استعلاجی نمی باشید کارفرمای شما بایستی لیست شمارا تا یک روز قبل از زایمان ارسال کند ودر ماه های بعد لیست شما را بدون کارکرد ارسال نماید حتما"به کار فرما ی خود این موضوع را گوش زد نمایید .چرا که برخی کارفرمایان در ماه های بعد ترک کار بیمه شده را اعلام مینمایند.

 

کمک هزینه کفن و دفن:

-هزینه کفن ودفن در صورت فوت بیمه شده اصلی ویا همسروی پرداخت میگردد.

- در صورتی که همسربازمانده بیمه شده اصلی میباشید بایستی شماره مستمری جدید دریافت نمایید(اولین حقوق واریز شود)

- در صورت فوت بیمه شده اصلی که تا زمان فوت- ازدوواج نکرده باشد هزینه کفن ودفن به پدریامادر وی پرداخت میگردد.

مدارک لازم:

*اصل دفترچه درمانی متوفی

*اصل صورتحساب دارالرحمه

*اصل وکپی گواهی وفات

*اصل وکپی شناسنامه متوفی وبازمانده

*در صورتی که متوفی در آرامستانهای محلی دفن شده باشد فاقد صورتحساب آرامستان میباشد،بایستی از شورای محل دفن، تایدیه دریافت نموده وآن را به کارگزاری به همراه مدارک تحویل نماید.